การรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้าเป็นไปตามบริษัทเจ้าของแบรน์ดสินค้าหรือผู้ผลิตกำหนด
ตามเงื่อนไขที่แจ้งและระบุในใบรับประกันสินค้า

    • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมและไม่รวมถึง ความเสียหาย ความบกพร่อง หรือเสื่อมสภาพใดๆ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือความเสียหายจากการสวนใส่ปกติ รวมถึง บริเวณพื้นผิวทั้งหมด เช่น เลนส์ และชิ้นส่วนอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่มีการป้องกันซึ่งถูกขีดข่วน หรือเสียหายจากการใช้งานปกติ
    • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมการสูญหายทั้งตัวแว่นหรือชิ้นส่วนต่างๆ ของแว่น
    • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมความเสียหายจากการดัดแปลง หรือใช้งานผิดประเภท

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดนสินค้าและอุปกรณ์ทั้งหมดและบรรจุภัณฑ์ ที่เปลี่ยนหรือคืนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่และไม่ผ่านการใช้งาน สงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หรือคืนสินค้า หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไงที่บริษัทกำหนด